Arbeta med oss

Erfarenhet, trygghet, flexibilitet

Det skall kän­nas tryg­gt att arbe­ta inom beman­ning även på lång sikt.

Vi erb­jud­er både lån­ga och kor­ta upp­drag inom sjukvår­den, med konkur­ren­skrafti­ga lön­er, tjän­ste­pen­sion, försäkringar, och sjuk­er­sät­tning. Dessu­tom sat­sar vi på att ha kul till­sam­mans ibland, vilket är upp­skat­tat. Vi har enbart erfaren sjukvårdsper­son­al i organ­i­sa­tio­nen vilket bety­der att vi förstår dig och den verk­samhet du befinner dig i.

Är du en självständig och ans­vars­full Sjuk­sköter­s­ka, Fys­ioter­apeut, Arbet­ster­apeut eller chef inom vård och omsorg, som sök­er nya utmaningar? Vill du ha lön efter ans­var och önskar styra din egen arbet­stid? Skic­ka in en spon­tanan­sökan nedan så kom­mer vi att höra av oss.

Ansök nu:

    Sky­d­das av reCAPTCHA
    Sekret­ess — Vil­lkor