Bemanning inom sjukvård i Mälardalen

En mindre aktör med fokus på kvalitet och personlig känsla

AML Beman­ning har erb­ju­dit beman­ningstjän­ster med fokus på kvalitet och per­son­lig känsla sedan 2010. Vi har anl­i­tats av primärvård, sluten­vård, hem­sjukvård, barn­hälsovård, skol­hälsovård, äldreom­sorg, hemtjänst och mödrahälsovård sedan 2010. Våra engager­ade medar­betare finns inom de fles­ta delar av sjukvår­den och vi hyr även ut chefer för län­gre och kortare uppdrag.

AML-beman­ning har idag kun­der i sto­ra delar av mel­lans­verige. I före­tagets kun­dreg­is­ter finns Region­er, kom­muner och pri­va­ta vårdutförare.

Den per­son­al vi arbe­tar med stan­nar hos oss vilket är en bra indika­tor på att våra medar­betare trivs. Den sto­ra förde­len med kvalitet och kon­ti­nu­itet kom­mer dig som kund till­go­do, efter­som du får pos­i­tiv per­son­al som kan verk­samheten, direkt.

Vi utför bak­grund­skoll och hand­plockar vår per­son­al så att kun­den kan kän­na sig trygg i att ha oss som part­ner för beman­ning. Vårt mål är att lev­er­era kom­pe­tent per­son­al, så att våra kun­der kan fort­sät­ta lev­er­era sina tjän­ster med högs­ta kvalitet.

Är du nyfiken på att anlita oss eller jobba med oss? Kontakta oss gärna:

    Hur vill du bli kontaktad? 

    Sky­d­das av reCAPTCHA
    Sekret­ess — Vil­lkor